Regulamin

Regulamin AGM1 Sp z o.o. dotyczący najmu samochodów wypożyczalni samochodów MAVO RENTAL
obowiązuje od 01.07.2018r.
 
§ 1 Wstęp
1. Niniejszy Regulamin - (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany przez
AGM1 Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie (30-347), ul. Kapelanka 12,
NIP 676 247 11 49, REGON 123002914, KRS 0000489649 zwany dalej „Wynajmującym”.
2. Regulamin określa warunki najmu samochodów osobowych i dostawczych w umowach zawieranych przez Wynajmującego.
3. W razie sprzeczności umowy najmu i Regulaminu strony związane są przepisami szczegółowymi umowy najmu.
4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a. Najemcy – oznacza to stronę umowy najmu zawartej z Wynajmującym lub osobę, która złożyła rezerwację samochodu;
b. Użytkowniku – oznacza Najemcę oraz każdą osobę fizyczną wskazaną przez Najemcę w umowie najmu jako upoważnioną do prowadzenia samochodu lub osobę, której Najemca faktycznie powierzył prowadzenie samochodu;
c. Umowie – oznacza to umowę wynajmu pojazdu zawartą między Wynajmującym a Najemcą;
d. Wynajmującym – oznacza to AGM1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 
§ 2 Najemca i uprawnienia do kierowania samochodem
1. Najemcą samochodu może być:
1) Osoba fizyczna, która spełnia łącznie warunki:
a. przedstawi Wynajmującemu ważny dowód osobisty lub ważny paszport,
b. jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - jeśli zawiera umowę najmu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
c. ukończyła: 21 lat i jednocześnie nie ukończyła: 70 lat.
d. posiada ważne uprawnienia do kierowania wynajmowanym pojazdem mechanicznym
2) Osoba prawna (lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego), której przedstawiciel zawierający umowę najmu w imieniu tej osoby:
a. przedstawi informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców KRS, oraz
​​b. przedstawi dokument, o którym mowa w ust.1 pkt 1 lit. a) powyżej oraz inny dowód swojego uprawnienia do zawarcia umowy najmu (np. pełnomocnictwo) – jeżeli umocowanie to nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 lit. a) powyżej oraz;
c. spełnia warunek, o którym mowa w ust.1 pkt 1 lit. c-d) jak powyżej.
2. Najemca, będący konsumentem, wyraża zgodę na zasięgnięcie przez Wynajmującego informacji dotyczących wiarygodności płatniczej Najemcy w biurach informacji gospodarczej działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy najmu, jeżeli przed zawarciem umowy najmu biuro informacji gospodarczej udostępni Wynajmującemu negatywne informacje o wiarygodności płatniczej Najemcy albo uprawnienie do natychmiastowego wypowiedzenia umowy najmu, jeżeli takie informacje zostaną udostępnione Wynajmującemu po zawarciu umowy najmu.
3. Do kierowania samochodem uprawnieni są wyłącznie Najemca lub Użytkownik ( po dokonaniu wyboru i opłaceniu opcji dodatkowego kierowcy, o której mowa w § 4 ust. 15) spełniający kryteria określone w § 2 ust.1 pkt 1 lit c) Regulaminu, z których każdy posiada od co najmniej roku: uprawnienia do kierowania samochodami, oraz ważne na terytorium Polski prawo jazdy uprawniające do kierowania pojazdem kategorii analogicznej do wynajmowanego pojazdu. Najemca oświadcza, że Najemca i Użytkownik będą spełniać powyższe wymogi w każdym momencie trwania umowy najmu.
4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność majątkową, cywilną i administracyjną za wynajęty samochód, w tym za wszystkie działania i zaniechania Użytkownika, do czasu zwrotu pojazdu Wynajmującemu dokonanego na podstawie protokołu zwrotu pojazdu podpisanego przez Wynajmującego.
Najemca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie przez Użytkownika obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu i umowy najmu i zobowiązuje się poinformować Użytkownika o treści Regulaminu i wynikających z niego obowiązkach.
5. Wymogi wskazane w § 2 ust. 3 Regulaminu obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub Użytkownika wymogów wskazanych w § 2 ust.3 Regulaminu Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.
 
§ 3 Rezerwacja samochodu oraz zawarcie umowy
1. Najemca dokonuje rezerwacji samochodu poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej: www.mavorental.pl
Rezerwacja następuje na podstawie stawek czynszu najmu obowiązujących w dniu rezerwacji wskazanych w cenniku dostępnym na stronie: www.mavorental.pl
2. Po złożeniu rezerwacji, w sposób określony w § 3 ust. 1 Regulaminu, Najemca otrzyma potwierdzenie złożenia rezerwacji na wskazany przez siebie adres e-mail.
3. Warunkiem przystąpienia przez Wynajmującego do zawarcia umowy najmu jest:
a. pozytywne zweryfikowanie danych Najemcy;
b. złożenie zamówienia co najmniej 24 godzin przed planowanym czasem odbioru samochodu;
c. uznanie kwoty przelewu na rachunku bankowym Wynajmującego lub pokrycie kosztów najmu pojazdu w gotówce, z zastrzeżeniem § 9 ust. 6 i 7 Regulaminu.
d. zaakceptowanie przez Najemcę obowiązującego Regulaminu Wynajmującego dostępnego na stronie www.mavorental.pl
e. spełnienie warunków przewidzianych w § 2 ust.1 Regulaminu;f. wpłata przez Najemcę kaucji, o której mowa w § 10 Regulaminu. Najemca jest zwolniony z obowiązku opłacenia kaucji
4.Zawarcie umowy najmu następuje poprzez podpisanie przez Najemcę lub Najemców i przedstawiciela Wynajmującego umowy najmu na warunkach wskazanych w rezerwacji potwierdzonej następnie przez Wynajmującego w sposób, o którym mowa w § 3 ust.2 Regulaminu. W razie zawarcia umowy najmu przez więcej niż jednego Najemcę, wszyscy Najemcy ponoszą solidarną odpowiedzialność na podstawie umowy najmu.
5. W przypadku przedłużenia okresu najmu opłata za dalszy okres najmu naliczana jest według cen obowiązujących w dniu przedłużenia umowy najmu zgodnie z regulacjami zawartymi w § 9 ust.3 Regulaminu.
6. Dokonując anulowania rezerwacji co najmniej na 90 dni przed ustalonym terminem rozpoczęcia najmu pojazdu, Najemcy zwraca się 50 % pokrytych kosztów najmu.
7. Dokonując anulowania rezerwacji na mniej niż 90 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia najmu pojazdu, Najemcy zwraca się 5 % pokrytych kosztów najmu.
 
§ 4 Obowiązki Najemcy i Użytkownika
1. Po podpisaniu umowy najmu, domniemuje się, że Najemca otrzymał samochód sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację. Najemca zobowiązuje się użytkować go z należytą starannością oraz zwrócić go w stanie niepogorszonym, w stosunku do tego, w którym znajdował się w momencie wydania go Najemcy wraz z kluczykami i/lub pilotem, dokumentami oraz całym wyposażeniem samochodu.
2. Najemca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na fakt, że samochód jest wyposażony w urządzenie monitorujące GPS.
3. Najemca otrzymuje samochód czysty (na zewnątrz i wewnątrz) i jest zobowiązany zwrócić go w takim samym stanie, chyba że Najemca dokonał wyboru i opłacenia dodatkowej opcji, o której mowa w § 4 ust. 15 Regulaminu w postaci braku konieczności mycia i odkurzania auta.
4. Najemca oraz Użytkownik zobowiązani są do używania samochodu w sposób określony w umowie, oraz odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu samochodu, a ponadto zobowiązują się do:
​​a. każdorazowego zamykania samochodu na wszystkie zamontowane w nim zabezpieczenia;
b. zabezpieczenia poza samochodem dowodu rejestracyjnego, kluczyków i/lub pilota przy każdorazowym wyjściu z samochodu;
c. włączania, uaktywniania lub uruchamiania wszystkich zamontowanych w pojeździe systemów zabezpieczeń elektronicznych lub mechanicznych, przy każdorazowym wyjściu z samochodu,;
d. nie udostępniania osobom trzecim kluczyków i/lub pilota, dokumentów pojazdu oraz jakichkolwiek elementów wyposażenia pojazdu;
e. wykonywania na własny koszt bieżącej, podstawowej kontroli samochodu obejmującej w szczególności sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego, paliwa, płynu do spryskiwaczy, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego oraz sprawdzania prawidłowego ciśnienia w oponach i działania świateł;
f. stosowania w samochodach odpowiedniego rodzaju paliwa zgodnie z informacją podaną przy wlewie paliwa lub w dowodzie rejestracyjnym w rubryce P3;
g. zwrócenia samochodu z pełnym zbiornikiem paliwa albo pokrycia kosztów brakującego paliwa zgodnie z cennikiem paliwa obowiązującym u Wynajmującego w dniu zwrotu samochodu;
h. niezwłocznego telefonicznego poinformowania Wynajmującego na numer wskaznay w umowie najmu o każdej awarii pojazdu lub każdej powstałej szkodzie w pojeździe i postępowania zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego;
i. należytego zabezpieczenia pojazdu w trakcie awarii;
j. posiadania przy sobie dokumentów wymaganych w trakcie kontroli ruchu drogowego tj.: prawa jazdy, dokumentu tożsamości, dowodu rejestracyjnego pojazdu, umowy najmu pojazdu, dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie pojazdu (OC) w tracie każdorazowego używania pojazdu.
5. Wynajmujący nie zezwala Najemcy oraz Użytkownikowi na:
a. dokonywanie samodzielnie jakichkolwiek napraw i przeróbek w pojeździe,
b. zlecanie naprawy bądź obsługi serwisowej pojazdu bez wyraźnej pisemnej zgody Wynajmującego. Pisemna zgoda może zostać udzielona w sposób, o jakim mowa w § 4 ust. 10 Regulaminu.
c. przewożenia większej ilości osób w pojeździe niż to określono w dowodzie rejestracyjnym pojazdu,
d. obciążanie pojazdu ładunkiem cięższym niż to przewidziano w dowodzie rejestracyjnym pojazdu,
e. wykorzystanie samochodu do nauki jazdy, udziału w zawodach sportowych lub rajdach, wyścigach, pokazach i innych tego typu imprezach,
f. montowanie na pojeździe bagażnika dachowego, rowerowego lub boxu,
g. sprzedaż, podnajem lub odstąpienie pojazdu osobie trzeciej.
6. Koszty: paliwa zużytego podczas najmu, płynów eksploatacyjnych oraz naprawy lub wymiany ogumienia uszkodzonego w trakcie trwania umowy najmu (w sytuacji braku możliwości zakupu pojedynczej opony tego samego typu, również drugiej opony na tę samą oś) obciążają Najemcę w całości, równolegle z obowiązkiem zapłaty kary umownej z tego tytułu, jeżeli jest zastrzeżona.
7. Przemieszczenie wynajętego samochodu poza granice Polski jest zakazane, za wyjątkiem sytuacji, w której Najemca dokonał wyboru i opłacenia dodatkowej opcji, o której mowa w § 4 ust. 15 Regulaminu w postaci wyjazdu za granicę. Wszystkie koszty związane z awarią, uszkodzeniem lub kradzieżą oraz koszty związane z dokonaniem zwrotu do Wynajmującego samochodu przewiezionego poza granice Polski przez Najemcę niebędącego konsumentem, Najemca ponosi w pełnej wysokości. Najemca będący konsumentem ponosi koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, chyba że wykaże, że nie ponosi winy za ich powstanie i naruszenie umowy najmu.
8. W przypadku stwierdzenia, że Najemca korzysta z wynajętego samochodu w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem samochodu, a także, gdy z okoliczności wynika zasadne podejrzenie dokonania kradzieży lub przywłaszczenia samochodu w związku z zawarciem umowy najmu, Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie może nastąpić poprzez przesłanie Najemcy na podany przez niego adres e-mail lub telefon wiadomości zawierającej zawiadomienie o wypowiedzeniu.
9.W pojazdach Wynajmującego obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, korzystania z papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających oraz przewożenia zwierząt.
10. Najemcy nie wolno usuwać ani zasłaniać oznaczeń firmowych Wynajmującego znajdujących się na wynajętym samochodzie. Usunięcie lub zasłonięcie oznaczeń firmowych Wynajmującego możliwe jest tylko po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Wynajmującego. Zgoda, o której mowa w niniejszym punkcie może zostać udzielona pisemnie lub drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany przez Najemcę adres poczty elektronicznej.
11. Zapłata wszelkich kar pieniężnych, grzywien, opłat za parkowanie, opłat autostradowych, innych opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej oraz innych należności prywatnoprawnych i publicznoprawnych (w tym opłat związanych z zatrzymaniem lub konfiskatą pojazdu) powstałych w czasie trwania umowy najmu obciąża Najemcę lub Użytkownika, chyba że Najemca wykaże, że zgodnie z przepisami prawa Najemca ani Użytkownik nie ponoszą odpowiedzialności za zapłatę tego rodzaju kwot albo wykaże, że nałożenie na Najemcę lub Użytkownika obowiązku zapłaty tego rodzaju kwoty nastąpiło z winy Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu kwot, które Wynajmujący zapłacił w związku z naruszeniem przez Najemcę zobowiązania określonego w zdaniu poprzedzającym.
12. Wypożyczając pojazd o Dopuszczalnej Masie Całkowitej powyżej 3,5 t. w celu świadczenia usług transportowych, Najemca jest zobowiązany wystąpić do odpowiedniego urzędu w celu wpisania pojazdu do swojej licencji na przewóz towarów. Postanowienie zawarte w zdaniu pierwszym nie dotyczy wykorzystywania pojazdu dla potrzeb własnych.
13. Najemca dokonując rezerwacji pojazdu wybiera jeden z dwóch dostępnych pakietów w postaci:
a) Ochrona podstawowa,
W tym wariancie Najemca odpowiada za wszystkie szkody (udział własny) na wynajętym pojeździe:
- segmenty A, B i C - do wysokości 1000,00 EUR
- segmenty D, E, F, SUV i PREMIUM - do wysokości 2000,00 EUR
b) Ochrona rozszerzona
W tym wariancie – po jego wykupieniu do danego pojazdu danego segmentu zgodnie z Cennikiem – Najemca nie jest obciążony z tytułu udziału własnego w szkodzie
14. Cena dobowa najmu pojazdu brutto zależy od wybranego przez Najemcę pakietu, o którym mowa w ust. 13 powyżej.
15. Niezależnie od wybranego pakietu, o którym mowa w ust. 13 powyżej, Najemca ma możliwość dokupienia dodatkowych opcji najmu pojazdu w postaci: zniesienia limitu kilometrów, braku konieczności opłacenia kaucji, wypożyczenia urządzenia GPS, wypożyczenia fotelika dziecięcego 9 - 18 kg, wypożyczenia fotelika dziecięcego 18 – 36 kg, podstawki, wyjazdu za granicę, dodatkowego kierowcy, braku konieczności mycia i odkurzania auta.
 
§ 5 Wydanie i zwrot samochodu
1. Najemca, po zakończeniu umowy najmu, zobowiązany jest zwrócić samochód w miejscu i czasie wskazanym w umowie najmu.
2. Koszty zwrotu pojazdu w miejscu innym niż określono w umowie, bez pisemnej zgody Wynajmującego, ponosi Najemca zgodnie z Cennikiem i Regulaminem obowiązującym u Wynajmującego w dacie zwrotu pojazdu.
3. Z chwilą wydania pojazdu, Wynajmujący i Najemca spisują protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu, w którym określa się:
a. stan techniczny i wyposażenie pojazdu,
b. przekazane Najemcy dokumenty pojazdu,
c. zabezpieczenia przed kradzieżą, w które wyposażony jest pojazd
4. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi załącznik do umowy.
5. Z chwilą zwrotu pojazdu Wynajmujący i Najemca dokonują oględzin pojazdu i spisują protokół zwrotu pojazdu, w którym określa się:
a. stan techniczny i wyposażenie pojazdu,
b. przekazane Wynajmującemu dokumenty pojazdu,
c. wszelkie dodatkowe informacje.
6. W przypadku gdy pojazd został zwrócony w stanie uniemożliwiającym dokonanie jego oględzin np. spowodowane znacznym zabrudzeniem pojazdu, Najemca zostaje obciążony karą umowną, o której mowa w § 8 ust. 3 lit. f) Regulaminu (chyba, że Najemca dokonał wyboru i opłacenia dodatkowej opcji,  o której mowa w § 4 ust. 15 Regulaminu w postaci braku konieczności mycia i odkurzania auta) a w protokole zwrotu pojazdu, Wynajmujący uczyni uwagę, iż oględziny samochodu nie były możliwe z przyczyn leżących po stronie Najemcy, a ponadto Wynajmujący niezwłocznie dokona oględzin pojazdu po jego wyczyszczeniu, powiadamiając Najemcę o terminie oględzin. W przypadku niestawienia się Najemcy na oględziny, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Wynajmujący jest uprawniony do samodzielnego dokonania oględzin i spisania z nich uzupełnieniającego protokołu zwrotu pojazdu, który następnie prześle Najemcy na wskazany w umowie najmu adres e-mail.
7. W momencie wydania pojazdu Najemca otrzymuje od Wynajmującego dane kontaktowe dla sytuacji awaryjnych.
8. Opóźnienie w zwrocie samochodu jest równoznaczne z naliczeniem kary umownej zgodnie z § 8 ust. 3 lit. h) Regulaminu chyba, ze doszło do przedłużenia okresu najmu pojazdu na zasadach określonych w § 6 ust. 3 Regulaminu.
 
§ 6 Czas trwania wynajmu
1. Minimalny czas trwania wynajmu pojazdu wynosi 24 godziny.
2. Doba najmu trwa 24 godziny od momentu wydania pojazdu Najemcy przez Wynajmującego. Datę oraz dokładną godzinę i minutę wydania pojazdu Wynajmujący wpisuje do umowy najmu. Datę oraz dokładną godzinę i minutę zwrotu pojazdu Wynajmujący wpisuje do protokołu zwrotu pojazdu.
3. Przedłużenie najmu samochodu jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:
a. zgłoszenia Wynajmującemu zamiaru przedłużenia najmu do godz. 17.00 dnia roboczego poprzedzającego umówiony termin zwrotu pojazdu oraz
b. uzyskania telefonicznej zgody Wynajmującego na przedłużenie najmu samochodu w przypadku gdy przedłużenie najmu nie przekracza 24 godzin, w przypadku gdy przedłużenie najmu przekracza 24 godziny konieczne jest podpisanie aneksu do umowy najmu łączące Wynajmującego z Najemcą, oraz
c. dokonania opłaty za cały okres dodatkowego najmu, niezależnie od tego czy okres przedłużenia najmu przekracza 24 godziny, czy nie przekracza 24 godzin.
4. Samochód niezwrócony w terminie określonym w umowie najmu, również z powodu
niespełnienia wszystkich warunków określonych w § 6 ust.3 Regulaminu, jest zgłaszany Policji jako skradziony. Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej za każdą rozpoczętą dobę bezumownego korzystania z samochodu zgodnie z § 8 ust. 3 lit. h) Regulaminu.
5. W wypadku opóźnienia w zwrocie samochodu bez zgody Wynajmującego lub opóźnienia w płatnościach za pojazd, Wynajmujący może dokonać blokady pojazdu poprzez system GPS zamontowany w pojeździe, polegającej na unieruchomieniu pojazdu. W przypadku dokonania blokady, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Najemca zostaje obciążony karą umowną, o której mowa w § 8 ust. 3 lit. S) Regulaminu Ponadto Wynajmujący może odebrać samochód z każdego miejsca oraz uprawniony jest do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami związanymi z odbiorem samochodu.
6. Zwrot samochodu oraz kluczyków i/lub pilota od samochodu i dokumentów samochodu może następuje w miejscu wskazanym w umowie najmu i na rzecz przedstawiciela Wynajmującego. Zabronione jest przekazywanie kluczyków i/lub pilota od samochodu oraz dokumentów samochodu osobom nieuprawnionym. Zwrot samochodu zostaje potwierdzony protokołem zwrotu pojazdu podpisanym przez przedstawiciela Wynajmującego oraz Najemcę. W sytuacji uchylania się Najemcy od udziału w odbiorze samochodu lub podpisaniu protokołu zwrotu, jego nieobecności w umówionym miejscu i terminie zwrotu samochodu, Wynajmujący może dokonać odbioru samochodu jednostronnie, podpisując protokół zwrotu pojazdu.
7. Punkt wynajmu AGM1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00.
 
§ 7 Awarie, uszkodzenia, kradzież samochodu
1. Najemca udostępni Wynajmującemu samochód w celu wykonania przeglądu okresowego lub wymiany opon w miejscu i czasie wskazanym przez Wynajmującego. W razie nieudostępnienia samochodu do wykonania czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Najemca zostanie obciążony karą umowną zgodnie z § 8 ust. 3 lit. i) Regulaminu.
2. W razie awarii lub niesprawności samochodu Najemca ma obowiązek poinformować niezwłocznie Wynajmującego o tym fakcie. Najemcy nie wolno dokonywać żadnych napraw ani holowania samochodu bez zgody Wynajmującego. Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów napraw oraz holowania dokonanych bez zgody Wynajmującego. W przypadku pozostawienia samochodu niesprawnego lub uszkodzonego z winy Najemcy poza miejscem zwrotu wskazanym w umowie najmu Najemca ponosi koszt holowania samochodu, zgodnie z § 8 ust.5 Regulaminu. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. Wynajmujący zwraca Najemcy poniesione przez niego koszty naprawy pojazdu, pod warunkiem, że:
a. Najemca przedstawił Wynajmującemu zakres koniecznych napraw i ich przewidywany koszt, a Wynajmujący wyraził na to pisemną zgodę,
b. Rzeczywisty koszt naprawy okazał się nie wyższy niż koszt przewidywany, o którym mowa w pkt a) powyżej,
c. poniesione przez Najemcę wydatki zostały udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wynajmującego,
d. awaria lub niesprawność powstała bez winy Najemcy.
4. Najemcy nie wolno wykorzystywać wynajętego samochodu do holowania.
5. W przypadku kradzieży samochodu, uszkodzenia, kolizji lub wypadku Najemca jest zobowiązany natychmiast powiadomić o tym zdarzeniu Policję oraz Wynajmującego. Dodatkowo Najemca zobowiązany jest współdziałać z zakładem ubezpieczeń i Wynajmującym w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, w szczególności w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia dostarczyć pisemny opis zdarzenia, kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia samochodu i dokumentu tożsamości oraz oświadczenie o trzeźwości w chwili zdarzenia. W przypadku kradzieży samochodu Najemca zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić kluczyki i/lub pilota i dokumenty od samochodu Wynajmującemu. Najemca odpowiada za szkodę powstałą wskutek braku wykonania obowiązków wskazanych w zdaniu poprzedzającym, chyba że wykaże, że brak jego współdziałania nie utrudnia Wynajmującemu dochodzenia roszczeń od osoby odpowiedzialnej za dane zdarzenie.
 
§ 8 Odpowiedzialność Najemcy i kary umowne
1. Naprawienie szkody powstałej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Najemcę lub nieprzestrzegania Regulaminu, w części dotyczącej zobowiązań o charakterze niepieniężnym związanych z obowiązkiem zwrotu samochodu w stanie niepogorszonym, następuje przez zapłatę kary umownej wskazanej w niniejszym Regulaminie oraz odszkodowania uzupełniajacego, chyba że Najemca udowodni, że naruszenie umowy najmu lub Regulaminu nastąpiło z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Najemca ani Użytkownik. Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą być w szczególności: pisemne oświadczenie sprawcy zdarzenia (innego niż Najemca lub Użytkownik) lub, w razie gdy sprawca nie jest znany, notatka urzędowa Policji z miejsca zdarzenia, w której zostaną opisane jego okoliczności lub dokumentacja postępowania sprawdzającego, lub przygotowawczego w przypadku kradzieży samochodu, lub innych zdarzeń przestępnych.
2. Wysokość kary umownej w przypadku uszkodzenia pojazdu lub braku wykonania obowiązków, o których mowa w § 7 ust. 5 Regulaminu jest uzależniona od wyboru pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 13 Regulaminu.
Ponadto Kara umowna za uszkodzenie pojazdu zależy od rodzaju uszkodzenia tj. czy jest to uszkodzenie zewnętrze pojazdu (wszelkie uszkodzenia zewnętrze pojazdu, które nie zostały wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu) czy uszkodzenie wewnętrzne pojazdu (wszelkie uszkodzenia wnętrza pojazdu, które nie zostały wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu)
3. Pozostałe kary umowne:
a. uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka lub pilota od samochodu – 250,00 EUR
b. uszkodzenie, zgubienie lub utrata dokumentów samochodu – 100,00 EUR
c. uszkodzenie, zgubienie tablicy rejestracyjnej, naklejki rej. na szybie (za każde zdarzenie) – 100,00 EUR
d. złamanie zakazu palenia tytoniu, korzystania z papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków w samochodzie - 250,00 EUR
e. złamanie zakazu przewożenia zwierząt – 250,00 EUR
f. zwrot brudnego samochodu (wewnątrz 25,00 EUR i/lub zewnątrz 25,00 EUR) - 50,00 EUR
g. zwrot samochodu z nietrwałymi (tj. dającymi się usunąć w ramach standardowych procedur czyszczących stosowanych w profesjonalnych myjniach) plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku –250,00 EUR
h. bezumowne korzystanie z samochodu - wartość stawki dobowej określonej w umowie najmu plus 100,00 EUR za każdą rozpoczętą dobę
i. utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub Użytkownika – 1000,00 EUR
j. zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa, o którym mowa w § 4 ust. 4 lit. f) Regulaminu – 1000,00 EUR
k. demontaż, zamiana części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego – 1000,00 EUR
l. wyjazd za granicę - 1000,00 EUR (za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 10 lit. b) Regulaminu)
m. kierowanie samochodem przez osobę nie będącą Najemcą lub Użytkownikiem – 250,00 EUR
n. uszkodzenie lub utrata każdego kołpaka – 50,00 EUR
o. uszkodzenie felgi aluminiowej (za każdą felgę) – 200,00 EUR
p. uszkodzenie opony w sytuacji określonej w § 4 ust. 6 Regulaminu – 200,00 EUR
r. uszkodzenie opony w sytuacji określonej w § 4 ust. 6 Regulaminu w wypadku braku możliwości zakupu pojedynczej opony tego samego typu – 500,00 EUR
s. dokonanie blokady pojazdu poprzez system GPS w sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 5 Regulaminu – 1000,00 EUR
t. uszkodzenie szyby przedniej lub tylnej – 500,00 EUR
u. uszkodzenie szyby bocznej – 400,00 EUR
w. zarysowanie lakieru – 250,00 EUR za każdy zarysowany element
x. zwrot auta z niepełnym bakiem – 100,00 EUR + koszt paliwa
y. przekroczenie dozwolonej administracyjnie prędkości o 30 km/h – 100,00 EUR
z. udostępnienie danych Najemcy, Użytkownika lub innego kierowcy organom państwowym w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia – 100,00 EUR
4. Wynajmujący zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa należną w danym przypadku karę umowną.
5.  Wynajmujący zastrzega możliwość w każdej sytuacji naliczenia opłaty administracyjnej za obsługę powstałej podczas Najmu szkody, szczególnie w sytuacji gdy Najemca nie poinformuje go o zaistnieniu szkody, a szkoda ta nie wynika bezspornie z winy innego kierującego lub gdy mimo, że wynika z winy innego kierującego Najemca nie poinformował bezzwłocznie o zdarzeniu. Opłata administracyjna wynosi 500 EUR za szkodę częściową oraz 850 EUR za szkodę całkowitą.
6. Holowanie samochodu niesprawnego lub uszkodzonego – koszt holowania lub 2,00 EUR brutto za każdy km (opłata jest naliczana wyłącznie za kurs w jedną stronę), jednakże nie mniej niż 300,0 EUR brutto.
7.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od naliczania w całości lub w części kary umownej lub opłat dodatkowych.
 
§ 9 Opłaty i sposób płatności
1. Opłaty na podstawie umowy najmu (w tym czynsz najmu) pobierane są z góry, w Złotych Polskich (PLN), według stawki obowiązującej w Cenniku Wynajmującego w dacie dokonania rezerwacji. Wszystkie ceny wskazane w Regulaminie, umowie najmu oraz na stronie internetowej www.mavorental.pl są cenami brutto, chyba że w umowie najmu wskazano inaczej. W razie rozbieżności obowiązują stawki najmu określone w umowie najmu.
2. Najemcę pokrywa wszystkie koszty związane z przelewami należności pokrywanymi w ramach umowy najmu.
3. W razie przedłużenia umowy najmu, do okresu przedłużenia stosuje się stawki obowiązujące w Cenniku Wynajmującego w dniu podpisania aneksu lub dokonania ustaleń telefonicznych, o których mowa w § 6 ust. 3 lit. b) Regulaminu.
4. Wniesiona przez Najemcę opłata za najem samochodu nie ulega zwrotowi w przypadku zwrotu pojazdu przed terminem określonym w umowie najmu.
5. Płatność za najem pojazdu dokonywana jest gotówką, przelewem bankowym na konto Wynajmującego lub za pomocą elektronicznego instrumentu płatniczego.
6. Jeżeli okres najmu jest nie dłuższy niż miesiąc (za miesiąc przyjmuje się 30 kolejnych dni kalendarzowych)– opłata następuje jednorazowo przed wydaniem pojazdu.
7. Jeżeli okres najmu jest dłuższy niż miesiąc – opłata może być uiszczana w ratach na poniższych zasadach:
a) pierwsza rata – opłata następuje przed wydaniem pojazdu,
b) kolejne raty – płatne z góry nie później niż do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca najmu.
8. W przypadku braku zapłaty kolejnej raty w terminie wskazanym w ust. 7 lit. b) powyżej Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym lub dokonać blokady pojazdu, o której mowa w § 6 ust. 5 Regulaminu . Wypowiedzenie może nastąpić w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu.
9. Po zakończeniu najmu i odebraniu pojazdu dokonywane jest rozliczenie końcowe z Najemcą, na podstawie którego Najemca dokonuje ewentualnych dopłat z tytułu:
a) kar umownych określonych w Regulaminie,
b) innych kosztów wynikających z ustaleń umownych i/lub Regulaminu.
10. Kurs przeliczenia EUR do PLN liczony jest według kursu oficjalnego Narodowego Banku Polskiego na dzień zaistnienia zdarzenia
 
§ 10 Kaucja
1. Przy podpisaniu umowy najmu, Najemca wpłaca, za wyjątkiem sytuacji, w której wybrał ochronę rozszerzoną, o którym mowa w § 4 ust. 13 Regulaminu lub dokonał wyboru i opłacenia dodatkowej opcji, o której mowa w § 4 st. 15 Regulaminu w postaci braku konieczności opłacenia kaucji  Wynajmującemu kaucję, jako zabezpieczenie pokrycia ewentualnych kosztów Wynajmującego związanych z wynajmem pojazdu przez Najemcę. Kaucja uiszczana jest w gotówce.
2. Wysokość kaucji określona jest w obowiązującym u Wynajmującego w dacie zawarcia umowy Cenniku.
3. Kaucja podlega rozliczeniu i całkowitemu lub częściowemu zwrotowi Najemcy po odebraniu pojazdu przez Wynajmującego z zastrzeżeniem ust.4
4. Rozliczenie kaucji i jej całkowity lub częściowy zwrot Najemcy następuje po dokonaniu oględzin pojazdu w dniu zwrotu pojazdu, chyba że:
a) pojazd został zwrócony w stanie uniemożliwiającym dokonanie jego oględzin np. spowodowane znacznym zabrudzeniem pojazdu. W tej sytuacji Najemca zostaje obciążony karą umowną, o której mowa w § 8 ust. 3 lit. f) Regulaminu, chyba że Najemca dokonał wyboru i opłacenia dodatkowej opcji,  o której mowa w § 4 ust. 15 Regulaminu w postaci braku konieczności mycia i odkurzania auta) a w protokole zwrotu pojazdu, Wynajmujący uczyni uwagę, iż oględziny samochodu nie były możliwe z przyczyn leżących po stronie Najemcy, a ponadto Wynajmujący niezwłocznie dokona oględzin pojazdu po jego wyczyszczeniu, powiadamiając Najemcę o terminie oględzin. W przypadku niestawienia się Najemcy na oględziny, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Wynajmujący jest uprawniony do samodzielnego dokonania oględzin i spisania z nich uzupełnienia protokołu zwrotu pojazdu, który następnie prześle Najemcy na wskazany adres e-mail.
b) pojazd został zwrócony po zmierzchu lub w dniu zwrotu pojazdu panują warunki atmosferyczne bądź oświetleniowe uniemożliwiające dokonanie oględzin.
 
§ 11 Ubezpieczenia
1. Wszystkie pojazdy wynajmowane przez Wynajmującego posiadają ubezpieczenie w zakresie OC, AC, NW.
2. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania ogólnych warunków ubezpieczenia określonych przez ubezpieczyciela.
3. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o każdej szkodzie samochodu oraz dostarczyć niezbędne do jej zgłoszenia dokumenty.
4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia, utratę lub zmniejszenie wartości samochodu, utratę użyteczności na czas naprawy oraz szkody wobec osób trzecich powstałe w czasie obowiązywania umowy z winy Najemcy, w szczególności w przypadku:
a) umyślnego uszkodzenia pojazdu lub wskutek rażącego niedbalstwa,
b) uszkodzenia pojazdu podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków odurzających oraz bez ważnego prawa jazdy,
c) wypadku, jeżeli Najemca lub Użytkownik zbiegł z miejsca wypadku,
d) kradzieży pojazdu, gdy kluczyki i/lub pilot lub dokumenty uprawniające do kierowania pojazdem znajdowały się wewnątrz pojazdu,
e) szkody powstałej, gdy osobą kierującą pojazdem nie była osoba wymieniona w umowie najmu,
f) kradzieży pojazdu, w którym nie zostały włączone wszystkie zamontowane w samochodzie urządzenia zabezpieczające,
g) udostępniania pojazdu osobom trzecim.
h) zawinionego uszkodzenia wnętrza samochodu, pozostawienia trwałych plam;
i) wyjazdu samochodem poza terytorium Polski, za wyjątkiem sytuacji,w której Najemca dokonał wyboru i opłacenia dodatkowej opcji, o której mowa w § 4 ust. 15 Regulaminu w postaci wyjazdu pojazdu za granicę.
j) niedopełnienia obowiązku zwrotu dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków po kradzieży samochodu skutkującego odmową wypłaty odszkodowania z tytułu kradzieży samochodu,
k) niedopełnienia obowiązków wymaganych przez ubezpieczyciela, skutkujących odmową wypłaty odszkodowania z winy Najemcy;
l) przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub ładowności, lub innego naruszenia przepisów o ruchu drogowym obowiązujących w miejscu wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego;
ł) uczestnictwa w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i innych tego typu imprezach;
m) posłużenia się nieprawdziwymi danymi lub dokumentami w celu wynajęcia samochodu.
n) niedopełnienia, któregokolwiek z postanowień umowy i regulaminu
5. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą w pojeździe do wysokości udziału własnego w kwocie: dla klasy A, A+, B, C 1000,00 EUR, dla klas pozostałych w kwocie 2000,00 EUR.
Postanowienie to nie dotyczy sytuacji wskazanych w pkt. 4 powyżej, kiedy to Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za spowodowaną szkodę oraz sytuacji kiedy Najemca wykupił Pakiet ochrony rozszerzonej i w takim przypadku ograniczył udział własny.
 
§ 12 Reklamacje
1. Reklamacje należy kierować listownie na adres siedziby Wynajmującego wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu lub na adres e-mail: office@mavorental.pl
2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia otrzymania przez Wynajmującego zgłoszenia reklamacyjnego. Do terminów rozpatrzenia reklamacji na wliczają się terminy doręczenia korespondencji przez operatora pocztowego lub serwis poczty elektronicznej.
3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Najemca zostanie poinformowany elektronicznie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy wskazany przez Najemcę – jeżeli reklamacja wpłynęła e-mailem lub listownie na adres pocztowy wskazany przez Najemcę – jeżeli reklamacja wpłynęła listownie.
 
§ 13 Dodatkowe obowiązki wynikające z wynajmu pojazdu z OC sprawcy kolizji
1. Najemca zobowiązany jest udostępnić zgłoszenie szkody, notatkę policyjną oraz kopie dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego pojazdu uszkodzonego, prawo jazdy oraz dane i dokumenty sprawcy kolizji
2.  Najemca udzieli wynajmującemu pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przed Towarzystwem Ubezpieczeń sprawcy kolizji celem nadzoru nad prawidłowością likwidacji szkody oraz rozliczenia faktury za usługę najmu pojazdu, w tym zawarcia ugody co do zapłaty czynszu najmu
3. Najemca zobowiązuje się do jak najszybszego likwidowania szkody poprzez naprawę auta oraz informowania Wynajmującego o wszelkich wydatkach poniesionych na poczet kosztów likwidacji szkody
4. W przypadku zaistnienia szkody całkowitej Najemca zobowiązuje się do poinformowania Wynajmującego o wydaniu decyzji przyznającej odszkodowanie oraz o dacie uznania jego rachunku bankowego o kwotę odszkodowania z tego tytułu

§ 14 Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych jest AGM1 Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie (30-347), ul. Kapelanka 12,
NIP 676 247 11 49, REGON 123002914, KRS 0000489649. Dane osobowe są przetwarzane przez AGM1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub podmioty trzecie z nim współpracujące w celu realizacji umowy najmu samochodu, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług AGM1 Sp. z o.o. . Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
2. AGM1 sp. z o.o. oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
3. Niniejszy regulamin oraz umowa najmu podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikłe w związku z umową najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego.
4. W razie jakichkolwiek rozbieżności między polską wersją Regulaminu a jego tłumaczeniem na język angielski, polska wersja językowa ma charakter rozstrzygający.